Gratis Links Plaatsen Algemeen 12 stappen voor een succesvolle internet marketing strategie

12 stappen voor een succesvolle internet marketing strategie

Het ontwikkelen van een succesvolle internet marketing strategie is een essentieel onderdeel van uw online succes. Het belangrijkste is dat wat u verkoopt kwalitatief is. Als uw product/dienst niet voldoet, kunt u vele marketing euro’s ertegenaan gooien, maar het wordt nooit een succes. Het internet is een medium om uw product/dienst naar uw klanten te communiceren.

Ervan uitgaande dat de basis goed is, kan er een internet marketing strategie plan worden opgesteld. Een stapsgewijze uitvoering geniet de voorkeur, omdat alle onderdelen van een juiste planning worden belicht. Philip Kotler gaat uit van 12 stappen:

Vaststellen van de uitgangspositie

De eerste stap van de internet marketing strategie is het bepalen waarom er een internet marketingplan opgesteld dient te worden. Tevens dient helder gemaakt te worden wat er verkocht wordt.

Uitvoeren van een situatieanalyse

Wat zijn de huidige internet activiteiten? Op welke sociale netwerken bent u actief? Wat is de status van uw website? Laat een website-audit doen. Hier komen sterke en zwakke punten naar boven. Tevens geeft een website-audit aan waar verbeterpotentieel zit. Zijn er externe ontwikkelingen? Zoals ontwikkeling van nieuw sociale media of nieuwe regelgeving rondom internet.

Uitvoeren van een SWOT-analyse

Op basis van de situatieanalyse kan men de SWOT(Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats oftewel sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen) analyse samenstellen. De SWOT-analyse geeft antwoord op de vragen ‘Waar zijn we goed en slecht in?’ en ‘Wat zijn eventuele kansen en bedreigingen om ons heen?’.

Het vervaardigen van een confrontatiematrix

Voor het vervaardigen van een confrontatiematrix dient men antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Hoe kan een sterkte gebruikt worden om op een kans in te spelen?
  • Hoe kan een sterkte gebruikt worden om een bedreiging af te weren?
  • Hoe kan een zwakte zodanig versterkt worden om op een kans in te spelen?
  • Hoe kan een zwakte zodanig versterkt worden om een bedreiging het hoofd te bieden?

Het bepalen van de strategische opties en het maken van keuzen

Bij deze stap van de internet marketing strategie bepalen we de strategische optie. Wat gaan we doen? Aanvallen, verdedigen, versterken of terugtrekken. Dit bepaald de toon van de online marketing strategie.

Het segmenteren van de markt

Identificeer de ideale klant. Dit is belangrijk om effectief te zijn. Niet weten wie de ideale klant is, zal leiden tot het schieten met hagel.

Het bepalen van de positionering

Via welke sociale netwerken dient onze doelgroep ons te vinden? Hoe dient de website eruit te zien? Hoe wordt u het beste gevonden?

Het bepalen van de marketingdoelstellingen

Hoeveel bezoekers per maand? Hoe hoog dient de conversie te zijn? Wat is de gewenste click-trought-rate(CTR) bij betaalde links?

Het ontwikkelen van de marketingstrategie

Dit is de kern van de internet marketing strategie. Er dient alleen maar worden een antwoord te worden gegeven op de volgende vraag: Op welke manier en binnen welk tijdsbestek wil men de internet marketingdoelstellingen bereiken?

Het invullen van de marketinginstrumenten

Ter ondersteuning van de internet marketing strategie kan men een aantal instrumenten gebruiken. Ik noem de meest gebruikte:

  • Zoekmachine optimalisatie
  • Zoekmachine adverteren
  • E-mailmarketing
  • Sociale netwerken
  • Affiliate marketing

Het maken van een activiteitenplan

Dit is in feite het draaiboek van de online marketing strategie. Hier staan alle activiteiten in en het wat, wanneer, waar, hoe en wie van de internet marketing strategie.

Feedback en evaluatie

Tussentijds dient er gecontroleerd worden of de doelstellingen worden gehaald. Dit kan bijvoorbeeld met Google Analytics. Hierdoor kan er nog worden bijgestuurd.